073 Менеджмент

Освітня програма: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Бакалавр менеджменту

Програмні результати навчання

Базові знання та сучасні підходи до здійснення маркетингової, комерційної та операційної діяльності підприємства, вміти проводити моніторинг, аналізувати, контролювати, діагностувати та планувати діяльність підприємства. Знання управлінської термінології, концептуальних засад менеджменту, вміння використовувати сучасні методи управління підприємствами різних форм власності та сфер діяльності. Знання специфіки управлінської діяльності підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності різних галузей економіки. Знання принципів управління соціально-економічних систем на мікро- і макрорівнях та методів оптимізації процесів управління. Поглиблені знання інформаційних технологій та інформаційних систем, що забезпечують управління організацією  та її зовнішньоекономічною діяльністю. Поглиблені знання управління проектами. Знання особливостей контрактної діяльності підприємств та специфіки середовища національного і зарубіжних ринків. Вміти виявляти і аналізувати вплив елементів макро- та мікроекономічного середовища на підприємстві-суб’єкті зовнішньоекономічної діяльності. Базові знання та розуміння з фундаментальних природничих наук, математики та інформаційних технологій, в обсязі, необхідному для освоєння  загально-професійних та фахових дисциплін та використання їх методів в обраній професії. Вміння виконувати комп’ютерні обчислення, що мають відношення до менеджменту та економіки, використовуючи належне програмне забезпечення, знання як аналізувати та відображати результати. Вміти оперувати економічними категоріями, визначати та аналізувати сучасні проблеми управління. Володіння добрими робочими навичками працювати самостійно (дипломна робота), або в групі (контрольні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), уміння отримати результат у рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату. Високий рівень володіння англійською мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку. Розуміти різні інструментарії та стратегії, що мають відношення до діагностування та аналізу різних типів управлінських проблем на внутрішньому та зовнішньому ринках. Оцінювати ефективність процесу управління підприємством – суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності, визначати позитивні і негативні тенденції та явища. Здатність використовувати на практиці інструменти діагностування та аналізу та стратегії, а також робити звіти/доповіді про них усно та письмово. Ініціювати, розробляти, впроваджувати та оцінювати ефективність реалізації інвестиційно-інноваційних проектів стратегічного розвитку підприємства. Підтримувати ділові контакти, вести ділову бесіду із закордонними партнерами, у тому числі й однією з іноземних мов. Вивчати міжнародні ринки, євроінтеграційні процеси та перспективи співпраці із закордонними партнерами на засадах кроскультурної взаємодії. Оцінювати потреби організації у розвитку персоналу, брати участь в розробленні інвестиційних проектів з розвитку персоналу. Застосовувати норми трудового законодавства у сфері праці при здійсненні процесів управління персоналом. Здійснювати моніторинг запобіганню кризових явищ за системою показників та критеріїв, ідентифікувати та аналізувати можливий вплив факторів ризику на результативність роботи підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

 

Translate »