073 Менеджмент

Освітня програма: Логістика

Бакалавр менеджменту

Програмні результати навчання

Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту та логістики для ефективного логістичного обслуговування клієнтів та організації логістичної діяльності підприємства. Демонструвати навички виявлення проблеми, оперативного реагування на їх виникнення та обґрунтування управлінських рішень щодо покращення логістичних операцій і процедур.  Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації та визначати роль логістичного підрозділу в оргструктурі організації. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку і прогнозування статистичних та економічних показників  з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Виявляти навички організаційного проектування, визначення пріоритетів і черговості виконання замовлень, розподілення функціональних обов’язків та відповідальності. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації та її логістичних підрозділів, визначати логістичні витрати та бюджет логістичної діяльності. Демонструвати навички взаємодії з колегами, партнерами та клієнтами, лідерства, командної роботи, формування фокус-груп. Показувати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації, стимулювати підлеглих до високопродуктивної праці,  заохочувати їх до професійного росту. Пояснювати, аналізувати та здійснювати комунікацію у різних сферах логістичної діяльності, вести переговори і вирішувати конфлікти з постачальниками, перевізниками та іншими посередниками в ланцюгах постачання. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації, підтримувати корпоративну соціальну відповідальність та принципи сталого розвитку. Демонструвати здатність грамотно спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами, оформляти документи та звіти .Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації, вирішувати конфлікти з клієнтами. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним, брати участь у професійних форумах. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера, узагальнювати їх результати та проводити апробацію у професійному середовищі. Установлювати критерії вибору постачальників, перевізників та інших контрагентів в ланцюгах постачання, укладати контракти з ними та розвивати партнерські відносини. Готувати, виконувати і контролювати інформаційний документообіг між ланками логістичного ланцюга згідно міжнародних стандартів. Визначати та оптимізувати політику і стандарти логістичного обслуговування споживачів логістичних послуг, оцінювати їх якість та працювати з рекламаціями. Демонструвати навички оптимізації організаційно-технологічних аспектів управління закупівлями матеріальних ресурсів, логістичної підтримки виробничих процесів, збуту готової продукції, управління запасами, транспортування і вантажопереробки, складування та логістичного сервісу. Визначати параметри інтегрованої логістичної підтримки життєвого циклу продукції, рециклінгу та управління оберненими матеріальними потоками, дотримуватись екологічних вимог та правил безпеки товарного руху.. Застосовувати сучасні комп’ютерні, мобільні, цифрові технології для здійснення моніторингу руху логістичних потоків, аудиту та контролінгу логістичної діяльності, оптимізації логістичних процесів в режимі реального часу

Translate »