072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітня програма: Фінанси і кредит

Магістр фінансів, банківської справи та страхування

Програмні результати навчання

Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Вільно спілкуватись українською та іноземною мовами усно і письмово з професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів. Обґрунтовувати актуальність досліджень, можливість досягнення поставлених цілей з урахуванням наявних ресурсів, висувати гіпотези, аргументувати висновки за результатами досліджень. Презентувати результати власних досліджень зокрема, шляхом підготовки наукових публікацій і виступів на наукових заходах. Визначати поточний і майбутній фінансовий стан суб’єкта господарювання, його фінансові результати, грошові потоки, використовуючи сучасні техніки аналізу. Застосовувати практику страхового та податкового менеджменту в процесі перерозподілу капіталу на ринку фінансових послуг. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єктів господарювання на підставі діючого податкового законодавства. Здійснювати діяльність як професійний учасник  ринку  фінансових  послуг  з  метою  хеджування фінансових ризиків суб’єктів господарювання. Демонструвати  вміння застосовувати  сучасні  методики аналізу та тестування надійності депозитних корпорацій в умовах економічної нестабільності та кризових явищ. Вміти обґрунтовувати напрями удосконалення фінансової політики, та таких її складових, як монетарна та податкова політики. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу. Оцінювати сучасний стан фінансів, банківської справи та страхування і приймати обґрунтовані рішення. Виявляти розуміння сутності концепції та еволюцію соціальної відповідальності, аналізувати інтереси внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів з позицій принципів корпоративної соціальної відповідальності. Адаптувати положення та методи дослідження інших наук для розв’язання професійних та наукових задач у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Розробляти завдання для проектування інформаційних систем в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Проявляти вміння абстрактно мислити, аналізувати та синтезувати фінансово-економічну інформацію в складних і непередбачуваних умовах. Виявляти проблеми, визначати наукові завдання у сфері фінансів, банківської справи та страхування і обирати методи для їх розв’язання. Здійснювати наукове дослідження та оприлюднювати його результати з вмінням  виокремлювати особистий внесок. Здійснювати контроль порядку надання фінансових послуг, норм чинного законодавства, готувати документацію та проходити фінансовий моніторинг, перевіряти повноту та достовірність звітності спеціалізованих підприємств про надання ними фінансових послуг. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень. Вміти аналізувати тенденції глобалізації економічного розвитку; виявляти та оцінювати проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації; організовувати процеси управління міжнародною економічною діяльністю регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів; визначати регулятивні пріоритети формування сучасної геоекономічної політики. Демонструвати власні думки, відстоювати власну позицію, вміти  дискутувати  та  демонструвати  професійне ставлення до наукових та практичних проблем.

Translate »