072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітня програма: Фінанси і кредит

Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування

Програмні результати навчання

Планувати та управляти часом у професійній діяльності. Підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Вміти застосовувати набуті знання у практичній діяльності. Проводити дослідження на рівні бакалавра, зокрема, здійснювати пошук, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел. Демонструвати навички письмової та усної загальної та професійної комунікації державною та іноземними мовами. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. Проявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації. Виконувати професійні функції як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера. Вміти пояснювати інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід фахівцям і нефахівцям у фінансовій області. Дотримуватися професійних етичних стандартів. Діяти соціально-відповідально та громадянсько-свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), поваги до різноманіття та міжкультурності. Застосовувати емпатію, вербальні та невербальні інструменти у міжособистісному спілкуванні і демонстрації власних результатів. Вміти критично осмислювати концептуальні основи економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади й закономірності функціонування та розвитку фінансових систем. Показати належний рівень знань у сфері фінансів, банківської справи та страхування, розуміння принципів фінансової науки, особливостей функціонування фінансових систем, фінансової термінології. Виявляти та аналізувати ключові характеристики фінансових систем, оцінювати їх взаємозв’язки з національною та світовою економіками. Застосовувати теоретичні знання та практичні навички для їх використання у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. Використовувати у практичній діяльності знання з теорії грошей, фінансів і кредиту, організації грошово-кредитного регулювання, банківської та біржової справи, організації кредитування, інвестування, фінансового менеджменту. Визначати функціональні області та взаємозв’язки між суб’єктами фінансових систем. Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію, розраховувати економічні та фінансові показники, обґрунтовувати фінансові рішення на основі використання необхідних інструментальних засобів. Визначати місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем у сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств, установ, організацій. Обирати та застосовувати економіко-математичні та статистичні методи для аналізу, прогнозування та оптимізації явищ і процесів у фінансових системах. Демонструвати навички складання фінансової звітності, аналізу та інтерпретації фінансової та статистичної інформації. Виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Вміти нести відповідальність за результати професійної діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Виконувати професійні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування у міжнародному контексті. Застосовувати законодавчі та інші нормативно-правові акти податкового законодавства, визначати орієнтири оптимального вирішення податково-бюджетних, митних та фінансово-посередницьких проблем. Збирати, аналізувати, зокрема з використанням інформаційних і комунікаційних технологій у сфері фінансів, банківської справи та страхування та пояснювати необхідну інформацію, розраховувати фінансові показники, обґрунтовувати фінансові рішення на основі використання необхідних інструментальних засобів. Формувати й аналізувати фінансову, податкову, статистичну і спеціальну звітність підприємств, банківських структур, страхових компаній, бюджетних установ та організацій, органів місцевого самоврядування, податкових та митних органів та інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень. Демонструвати розуміння особливостей організації фінансів підприємств, установ та організацій різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності. Володіти методичним інструментарієм фінансових розрахунків в господарській діяльності різних типів організацій виробничої і невиробничої сфери та фінансово-кредитних установ. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні держави та підприємств, банківських установ та страхових організацій. Знати механізм функціонування грошово-кредитної та бюджетно-податкової системи України та враховувати її особливості з метою забезпечення ефективної діяльності відповідних структур. Аналізувати розвиток фінансової системи та фінансової політики на національному та міжнаціональному рівнях з урахуванням професійного світогляду. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог трудової дисципліни, планування та управління часом. Оцінювати процеси та явища, що відбуваються у фінансово-банківській сфері, на страховому ринку, у сфері залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв’язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з використанням позитивного зарубіжного досвіду.

Translate »