071 Облік і оподаткування

Освітня програма: Облік і аудит

Магістр обліку і оподаткування

Програмні результати навчання

Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний іпрофесійний  рівень,  самостійно  освоювати нові  методироботи     та знання щодо комплексного бачення сучаснихпроблем економіки та управління. Знати теорію, методику іпрактику  формування  облікової  інформації  за  стадіямиоблікового процесу і контролю для сучасних і потенційнихпотреб      управління       суб’єктами      господарювання       зурахуванням професійного судження. Вільно спілкуватисяіноземною     мовою     усно     і     письмово     при     обговореннірезультатів    досліджень    та    інновацій.    Організовувати,розвивати,  моделювати  системи  обліку  і  координуватидіяльність    облікового    персоналу    з    урахуванням    потребменеджменту         суб’єктів         господарювання.         Вмітивикористовувати методи і моделі економічного аналізу длявивчення    виробничо-фінансової     діяльності     підприємств.Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибірта пояснювати застосовування нової методики підготовки інадання    облікової     інформації     для     потреб    управління суб’єктом господарювання. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації. Розробляти внутрішньо фірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи  оподаткування  діяльності   суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень. Визначати поточний і майбутній фінансовий стан суб’єкта господарювання, його фінансові результати, грошові потоки, використовуючи сучасні техніки аналізу. Ідентифікувати та здійснювати аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників, що мають вплив на стратегію діяльності суб’єктів господарювання та визначають їх економічну поведінку. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень. Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу. Здійснювати підготовку фінансової бухгалтерської звітності. Визначати інформаційні потреби користувачів звітної інформації в управлінні підприємством. Застосовувати техніки та методики надання облікової інформації для сучасних та потенційних потреб управління підприємством. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації. Застосовувати методи фінансового та стратегічного аналізу як наукової бази прийняття правильних управлінських рішень. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику. Застосовувати знання теоретичних, організаційних та регуляторних засад податкового законодавства, а також навички контрольно-перевірочної роботи контрольних органів з метою прийняття ефективних управлінських рішень. Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення комунікативних завдань державною та іноземними мовами. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями. Вміти проекту-вати, планувати і поводити пошукові і розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадро забезпечення. Вміти генерувати нові ідеї в сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування. Аналізувати і оцінювати закономірності і  тенденції  розвитку обліку,  аналізу та аудиту, оподаткування. Моделювати застосування методів наукових досліджень для аналізу закономірностей і тенденцій розвитку основних напрямів розвитку обліку, аналізу та аудиту, оподаткування. Демонструвати власні думки, відстоювати власну позицію, вміти дискутувати та демонструвати професійне ставлення до проблем сталого розвитку. Визначати актуальні проблеми та виявляти наукові факти у сфері теорії, методики, організації та практики   обліку,   аудиту,   аналізу,   контролю   та оподаткування, робити науково-обґрунтовані висновки та розробляти пропозиції щодо їх вирішення.

Translate »