061 Журналістика

Освітня програма: Журналістика

Бакалавр журналістики 

Програмні результати навчання

Використовувати основи філософських знань для формування світоглядної позиції; аналізувати основні етапи та закономірності історичного розвитку суспільства для формування громадянської позиції; використовувати знання в області загальногуманітарних соціальних наук (соціологія, психологія, культурологія та інших) в контексті своєї соціальної і професійної діяльності;використовувати основи економічних знань в різних сферах життєдіяльності;  використовувати основи правових знань у різних сферах життєдіяльності; комунікуювати в усній і письмовій формах українською та іноземною мовами для вирішення завдань міжособистісної та міжкультурної взаємодії; працювати в колективі, толерантно сприймаючи соціальні, етнічні, конфесійні та культурні відмінності; використовувати прийоми першої допомоги, методи захисту в умовах надзвичайних ситуацій. здійснювати громадську місію журналістики, ефективно реалізовувати функції ЗМІ, розуміти сенс свободи і соціальної відповідальності журналістики і журналіста і слідувати цьому у професійній діяльності; орієнтуватися в світових тенденціях розвитку медіагалузі, знати базові принципи формування медіасистем, специфіку різних видів ЗМІ, особливості національних медіамоделей і реалії функціонування українських ЗМІ, бути обізнаним у галузі найважливіших інноваційних практик в сфері мас-медіа; розуміти сутність журналістської професії як соціальної, інформаційної, творчої, знати її базові характеристики, зміст соціальних ролей журналіста, якостей особистості, необхідних для відповідального виконання професійних функцій; орієнтуватися в основних етапах і процесах розвитку вітчизняної журналістики, використовувати цей досвід у практиці професійної діяльності; орієнтуватися в основних етапах і процесах розвитку зарубіжної журналістики, використовувати цей досвід у професійній діяльності; аналізувати основні тенденції формування соціальної структури сучасного суспільства, орієнтуватися в різних сферах життя суспільства, які є об’єктом висвітлення в ЗМІ; керуватися у професійній діяльності правовими нормами, що регулюють функціонування ЗМІ; дотримуватись у професійній діяльності основних українських і міжнародних документів з журналістської етики; базуватися на сучасному уявленні про роль аудиторії у споживанні та виробництві масової інформації, знати методи вивчення аудиторії, розуміти соціальний зміст суспільної участі у функціонуванні ЗМІ, природу і роль громадської думки, знати основні методи його вивчення, використовувати ефективні форми взаємодії з нею;

враховувати у професійній діяльності психологічні та соціально-психологічні складові функціонування ЗМІ, особливості роботи журналіста в даному аспекті; враховувати у професійній діяльності економічні регулятори діяльності ЗМІ, знати базові принципи формування організаційної структури редакційного комплексу, функції співробітників різного посадового статусу та поглиблено кола обов’язків кореспондентського корпусу, знати технологію просування публікацій ЗМІ, основи медіаменеджменту. журналістська авторська діяльність:

вибирати актуальні теми, проблеми для публікацій, володіти методами збору інформації, її перевірки і аналізу; в рамках відведеного бюджету часу створювати матеріали для масмедіа у певних жанрах, форматах з використанням різних знакових систем (вербальної, фото-, аудіо-, відео-, графічної) в залежності від типу ЗМІ для розміщення на різних мультимедійних платформах; редакторська діяльність: аналізувати, оцінювати і редагувати медіатексти, приводити їх у відповідність з нормами, стандартами, форматами, стилями, технологічними вимогами, прийнятими в ЗМІ різних типів; проектно-аналітична діяльність; розробляти локальний авторський медіапроект, брати участь у розробці, аналізі та корекції концепції ЗМІ;

організаційно-управлінська діяльність; брати участь у реалізації медіапроекту, планувати роботу, просувати медіапродукт на інформаційний ринок, працювати в команді, співпрацювати з технічними службами; соціально-організаторська діяльність; співпраця із представниками різних сегментів суспільства, авторами та редакційною поштою (традиційної та електронної), організовувати інтерактивне спілкування з аудиторією, використовуючи соціальні мережі та інші сучасні медійні засоби, готовність забезпечувати громадський резонанс публікацій, брати участь у проведенні на базі ЗМІ соціально значущих акцій;

виробничо-технологічна діяльність; участь у виробничому процесі виходу друкованого видання, теле-, радіо-програми, мультимедійного матеріалу у відповідності з сучасними технологічними вимогами.

Translate »