061 Журналістика

Освітня програма: Журналістика

Магістр журналістики

Програмні результати навчання

Вміння    самостійно    навчатися    і    виконувати   відповіднізавдання; уміння оцінювати та вчасно виявляти потенційніризики на виробництві; демонструвати знання та розуміннярозділів    з    історії     і    теорії    журналістики,    специфікижурналістської, рекламної та ПР- діяльності при вирішенніпрактичних       завдань        професійної        сфери;        знанняфундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєннязагально-професійних    дисциплін    у    галузі    журналістики;знання вітчизняної та світової історії; знання медіаетичнихнорм поведінки;    знати нормативні та правові акти, щорегламентують          професійну          діяльність;          уміннявикористовувати         аналітичний         та         методичний інструментарій для обґрунтування рішень у сфері журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю; знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми сучасних напрямків наукових досліджень у сфері мас-медіа; уміння встановлювати ефективні комунікаційні зв’язки відповідно до функціональних сфер підприємства; встановлення ефективної ділової комунікації з усіма суб’єктами інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та управління, засобами масової інформації; уміння використовувати інформаційно- комп’ютерні технології для рішення практичних завдань професійної діяльності; знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді; уміння оперативно готувати інформаційні матеріали для преси, радіо, телебачення з урахуванням динаміки суспільного розвитку; уміння проводити в засобах масової інформації аналіз соціальної спрямованості політичної, соціальної, господарської діяльності в державі; уміння готувати до друку, передачі в ефір авторські матеріали зарубіжних кореспондентів; уміння створювати унікальний журналістський продукт, враховуючи  соціологічні  та  психологічні  результати досліджень.

Translate »