054 Соціологія

Освітня програма: Соціологічна експертиза соціально- політичних процесів

Бакалавр з соціології

Програмні результати навчання

Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально- економічних і трудових відносин. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані  результати.  Ідентифікувати  джерела  та розуміти методологію визначення і методи отримання соціальних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники. Вміти працювати як самостійно, так і в команді. Виконувати дослідження за встановленим замовленням. Розуміти та планувати можливості особистого професійного розвитку. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та аналітичних текстів з соціології. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-політичних явищ і проблем в одній або декількох професійних сферах. використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціальних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів. Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації англійською мовою. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах. Набути навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та підприємливість, бути критичним і самокритичним. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних мотивів, поваги до різноманіття думок, індивідуальних та міжкультурних відмінностей людей. Знання посадових обов’язків працівників   державної   служби,   органів   місцевого самоуправління,  науково-дослідницьких  та  навчальних установ. Знання інформаційних технологій та охорони праці в галузі, необхідні для фахової роботи. Критично оцінювати отримані результати, опрацьовувати та аргументовано захищати прийняті рішення. Моделювати, аналізувати та пояснювати актуальні процеси у суспільній сфері. Здатність до застосування положень етичного кодексу соціолога у практичній діяльності.

Translate »