054 Соціологія

Освітня програма: Соціологія

Магістр соціології

Програмні результати навчання

Аналізувати соціальні явища і процеси, використовуючиемпіричні дані та сучасні концепції і теорії соціології.Здійснювати  діагностику  та  інтерпретацію  соціальнихпроблем українського суспільства та світової спільноти,причини  їхнього виникнення  та наслідки. Розробляти  іреалізовувати соціальні та міждисциплінарні проекти зурахуванням соціальних, економічних, правових, екологічнихта інших аспектів  суспільного життя. Застосовуватинаукові   знання,    соціологічні    та   статистичні   методи,цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпеченнядля розв’язування складних задач соціології та суміжнихгалузей     знань.     Здійснювати     пошук,    аналізувати     таоцінювати необхідну інформацію в науковій літературі,банках даних та інших джерелах. Вільно спілкуватись усно і письмово українською мовою та однією з іноземних мов при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій у сфері соціології та суміжних наук у тому числі в контексті співпраці з європейськими та євроатлантичними інституціями. Вирішувати етичні дилеми відповідно до норм професійної етики соціолога та загальнолюдських цінностей. Зрозуміло і недвозначно доносити знання, власні висновки та аргументацію з питань соціології та суміжних галузей знань до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. Планувати і виконувати наукові дослідження у сфері соціології, аналізувати результати, обґрунтовувати висновки. Викладати соціологічні та суміжні з ними дисципліни з використанням класичних і сучасних концепцій і методів навчання. Узагальнювати результати власних наукових досліджень у різних формах (тез, статей, доповідей, презентацій тощо). Визначати соціальні проблеми, їх можливі структурні та культурні чинники. Здійснювати системний аналіз діяльності організації, інтерпретувати результати й надавати пропозиції та рекомендацій щодо вдосконалення її функціонування. Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціологічних досліджень.

Translate »