053 Психологія

Освітня програма:Психологія бізнесу

Бакалавр з психології

Програмні результати навчання

Визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. Демонструвати розуміння закономірностей та особливостей розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань у галузі психології та бізнесу. Ілюструвати прикладами закономірності та особливості функціонування та розвитку психічних явищ. Здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення професійних завдань у галузі психології та бізнесі в т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Здійснювати реферування наукових джерел, обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки. Самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги, які можуть бути використані для розробки програми психологічного супроводу професійної діяльності у сфері бізнесу. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу, вміння дотримуватися процедури дослідження для вирішення професійних задач у сфері бізнесу. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для поінформованої аудиторії, формулювати розгорнутий аналіз та тези досліджень, надавати рекомендації для збереження професійного ресурсу у сфері бізнесу. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання, враховуючи особливості сфери бізнесу. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, встановлювати ефективність власних дій. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до запиту. Демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення фахових завдань у сфері бізнесу. Знати та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога у сфері бізнесу. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям. Здатність до ефективного самоменеджменту у житті та професійній діяльності. Розуміти важливість збереження здоров’я (власного й навколишніх) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії у сфері бізнесу.

 

Освітня програма:Психологія

Бакалавр з психології

Програмні результати навчання

Визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. Демонструвати розуміння закономірностей та особливостей розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань. Ілюструвати прикладами закономірності та особливості функціонування та розвитку психічних явищ.Здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення професійних завдань в т.ч. з використанням інформаційно-комунікацій-них технологій. Здійснювати реферування наукових джерел, обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки. Самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) для психологічного дослідження та технології психологічної допомоги, професійного відбору персоналу. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу, вміння дотримуватися процедури дослідження. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для поінформованої аудиторії, формулювати розгорнутий аналіз та тези досліджень. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, встановлювати ефективність власних дій. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до запиту. Демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення фахових завдань. Знати та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям. Здатність до ефективного само менеджменту. 

 

Освітня програма: Практична психологія 

Бакалавр з психології

Програмні результати навчання

Володіння навичками диференціації психологічної допомоги клієнтам з врахуванням їх національно-культурного, вікового, гендерного і соціального статусу та індивідуально-психологічних характеристик. Здатність і готовність до надання клієнту необхідної допомоги з урахуванням специфіки методу, сформованого на основі конкретного теоретичного підходу. Уміння налагоджувати, підтримувати і розвивати міждисциплінарне професійне співробітництво, корпоративну відповідальність на основі знання системи органів і служб, які задіяні до роботи із складними життєвими обставинами клієнтів. Уміння вирішувати проблеми клієнтів шляхом активізації їх власних ресурсів. Володіння навичками роботи з комп’ютером, використання інформаційних технологій для вирішення експериментальних і практичних завдань у галузі психології. Здатність використовувати концептуальні знання, включаючи знання сучасних досягнень, для розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем психологічної галузі. Вміння використовувати теорії, принципи, методи та поняття психологічної науки в навчанні та професійній діяльності. Збирати та інтерпретувати інформацію та обирати методи та інструментальні засоби для вирішення професійних завдань. Здатність використовувати державну мову в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні. Здатність ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати. Здатність організовувати процес свого навчання й самоосвіти. Застосувати інноваційні підходи для вирішення професійних завдань. Формувати комунікативні компетенції; – управляти комплексними діями або проектами. Здатність застосовувати психологічні знання для розв’язання професійних завдань. Здатність використовувати інформаційні й комунікаційні технології, зокрема для вирішення стандартних завдань професійної діяльності.

 

 

 

 

 

 

Translate »