053 Психологія

Освітня програма:Психологія

Магістр психології

Програмні результати навчання

Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із застосуванням валідних та надійних методів. Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, консультування, тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати якість, здійснювати підбір,добір персоналу, створювати програму збереження професійних ресурсів. Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, впроваджувати їх. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень у писемній та усній формах, брати участь у фахових дискусіях у галузі психології. Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення про звернення за допомогою або підвищення кваліфікації. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності. Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої проблеми наукової інформації та оцінювати її за критеріями адекватності. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.Оцінювати здобутки та визначати та аргументувати перспективи власної наукової роботи. Виконувати комп’ютерні обчислення при обробці емпіричних даних психологічного характеру. Володіти англійською мовою (або інш.), здатність використовувати спеціальну термінологію при роботі з науковими джерелами. Здатність до обґрунтування висновків при проведенні емпіричного дослідження. Володіти навичками в області наукової комунікації та знаннями щодо найновіших досягнень області психології.

 

Освітня програма: Практична психологія 

 Магістр психології

Програмні результати навчання

Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Володіти англійською мовою, використовуючи спеціальну термінологію при роботі з науковими джерелами. Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із застосуванням валідних та надійних методів. Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки. Інтерпретувати емпіричні дані, та формулювати теоретичні висновки, робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій. Доступно і аргументовано представляти результати  досліджень у писемній та усній формах, брати участь у фахових дискусіях у галузі психології. Розробляти програми психологічного впливу (тренінг, психотерапія, консультування, тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати якість. Складати та реалізовувати план проведення консультацій з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, оцінювати ефективність власних дій. Здійснювати розробку програм психологічного супроводу професійної діяльності, організовувати роботу з персоналом, проводити добір, відбір персоналу. Створювати програми збереження та розвитку індивідуальних та професійних ресурсів. Розуміти важливість збереження фізичного та психологічного здоров’я клієнта і консультанта. Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми,впроваджувати їх, отримувати зворотній зв’язок, оцінювати якість. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності. Володіти техніками надання психологічної допомоги особам, які знаходяться в кризовій ситуації, постраждали від соціальних, технічних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси тощо. Створювати ефективні моделі поведінки спрямовані на досягнення особистістю соціальних та професійних вершин. Демонструвати відповідальне ставлення до професійного самовдосконалення, самоосвіти та саморозвитку.

 

 

Translate »