051 Економіка

Освітня програма: Міжнародна економіка

Магістр з економіки

Програмні результати навчання

Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово. Розробляти соціально-економічні проекти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень.Дотримуватися принципів академічної доброчесності. Оцінювати резу-ти власної роботи,демонструвати лідерські   навички та уміння  управляти персоналом  і працювати  в  команді. Обирати ефективні  методи управління  економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення    на  основі  релевантних  даних  та наукових і прикладних досліджень. Збирати, обробляти та аналізувати   статистичні дані,науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань. Приймати ефективні рішення за невизначених умов і  вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію  соціально-економічних досліджень. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально- економічних  дослідженнях  та в управлінні  соціально- економічними  системами.Визначати  та  критично оцінювати  стан  та  тенденції  соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально- економічних систем.  Здатність  проводити  розрахунки, статистичний  аналіз  та  оцінювання  показників,  що характеризують явища і процеси світової економіки.Здатність     до        управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Здатність до  формування  знань  і  практичних  навичок здійснення валютних операцій. Здатність до систематичног о вивчення та аналізу науково-технічної інформації, нормативної бази, вітчизняного й закордонного досвіду з організації та обліку міжнародних операцій. Здатність до виявлення проблем організації та оподаткування міжнародних операцій та розробки відповідних рішень.

Translate »