035 Філологія

Освітня програма: Германські мови та літератури (переклад включно)

Бакалавр філології за спеціалізацією германські мови та літератури (переклад включно)

Програмні результати навчання

Розуміння фундаментальних принципів буття людини, природи, суспільства. Знання основних проблем перекладознавчих дисциплін, розуміння їхнього взаємозв’язку у цілісній системі знань. Сучасні уявлення про структуру та функціонування англійської. та другої іноземної мов у їхній літературній формі. Сучасні уявлення про проблематику загальної теорії перекладу та про основи спеціальних теорій перекладу. Сучасні уявлення про сутність перекладу як виду мовленнєвої діяльності, перекладацькі стратегії, основні моделі перекладу, номенклатуру і сутність трансформаційно-адаптивних засобів та способів їх використання. Базові уявлення про специфіку професійної діяльності перекладача. Базові знання з загального мовознавства, фонетики, граматики, лексикології, історії, стилістики англійської мови, ділової та міжкультурної комунікації, лінгвокраїнознавства, світової літератури. Поглиблені  знання  англійської  та  української  авіаційної термінології та розуміння базової термінології з основних галузей знань. Здатність використовувати державну мову в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні. Здатність ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати. Здатність організовувати процес свого навчання й самоосвіти. Здатність співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій. Здатність використовувати іноземну мову для організації ефективної міжкультурної комунікації. Здатність використовувати інформаційні й комунікаційні технології, зокрема для вирішення стандартних завдань професійної діяльності. Уміння аналізувати мовні одиниці, визначати їх взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. Уміння аналізувати й інтерпретувати літературні твори, визначати їх специфіку й місце в літературному процесі. Здатність використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для вирішення розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя. Здатність планувати і здійснювати дослідження в галузі філології на відповідному рівні. Здатність аналізувати та критично оцінювати текст як мовний продукт взагалі та перекладений текст як результат процесу перекладу зокрема, формувати судження щодо адекватності перекладу. Вміння аналізувати та критично оцінювати процес комунікації.

Translate »