029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітня програма:Документознавство та інформаційна діяльність 

Магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Програмні результати навчання

Володіти знаннями у предметній сфері шляхом аналізу документних потоків та масивів; Володіти знаннями з теорії та практики документознавства, управління документаційними процесами, застосовувати технології та процедури аналітико-синтетичного опрацювання наукової та управлінської інформації; аналізувати закономірності функціонування документопотоків та масивів даних; Використовувати можливості сучасних технологій для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань спеціальності, застосовуючи методи наукових досліджень; Уміти обстежувати, планувати та створювати організаційні структури управління відповідно до потреб інформаційно-документної діяльності;Уміти застосовувати знання та практичні навички з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін з інформаційної, бібліотечної та архівної справи в екстремальних умовах; Володіти знаннями і розумінням теоретичних засад системної організації, модернізації, підвищення ефективності управління інформаційною, бібліотечною та архівною діяльністю; Володіти знаннями та уміннями щодо особливостей організації та управління інформаційно-аналітичною діяльністю на підприємствах та установах; Володіти знаннями наукових засад організації впровадження новітніх технологій в інформаційну, бібліотечну та архівну діяльність та процедури згортання-розгортання інформації; Уміти використовувати інтернет-ресурси та застосовувати можливості новітніх технологій для вирішення експериментальних, практичних і прогностичних завдань у галузі професійної діяльності; Уміти застосовувати на практиці отримані знання з теорії та практики менеджменту бібліотечних і архівних установ, технологій створення та підтримки функціонування електронних бібліотек та архівів, вивчення та задоволення інформаційних потреб користувачів; Уміти приймати науково обґрунтовані управлінські рішення в сфері документаційного забезпечення діяльності установ, запровадження електронного документообігу та електронного урядування, організації державного апарату України, організації референтської та офісної діяльності; Уміти використовувати різноманітні комунікативні технології для ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва; Здатність застосовувати знання та практичні навики аналізу відповідних нормативних документів, чинних галузевих стандартів і технічних умов; Уміти використовувати знання та навички щодо проведення збору даних, моделювання документно-інформаційних ресурсів і систем при аналізі конкурентоспроможності установи; Уміти застосовувати прикладне програмне забезпечення для вирішення управлінських завдань; Володіти культурою мислення, вміти узагальнювати, аналізувати і синтезувати інформацію в діяльності, пов’язаній із її пошуком, накопиченням, зберіганням і використанням; Володіти знаннями з теорії та практики менеджменту бібліотечних і архівних установ, технологій створення та підтримки функціонування електронних бібліотек та архівів, вивчення та задоволення інформаційних потреб користувачів; Уміти відстежувати тенденції розвитку предметної сфери шляхом бібліо– та вебометричного аналізу інформаційних потоків та масивів; Уміти моделювати предметну галузь, розуміти принципи проектування та функціонування автоматизованих БД, семантичного вебу, вебсервісів та соціальних медіа; Уміти забезпечувати розробку та ефективне управління інноваційними проектами; Уміти застосовувати теоретичні досягнення наук соціо комунікаційного циклу для інтерпретації інформаційних явищ і процесів та формування світоглядноїпозиції; Уміти застосовувати законодавство, що регулюєуправління авторськими правами.

 

Translate »