029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітня програма: Документознавство та інформаційна діяльність 

Бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи 

Програмні результати навчання

Знати і розуміти наукові засади організації, модернізації та впровадження новітніх технологій в інформаційній, бібліотечній та архівній діяльності. Впроваджувати та використовувати комунікаційні технології у соціальних системах, мультимедійне забезпечення інформаційної діяльності, технології вебдизайну та вебмаркетингу. Керувати документаційно-інформаційними процесами діяльності установ, користуватися засобами електронного документообігу, організовувати референтну та офісну діяльність. Застосовувати у професійній діяльності технології інформаційного менеджменту, створення і підтримки функціонування електронних баз даних, методологію вивчення та задоволення культурних та інформаційних потреб користувачів. Узагальнювати, аналізувати і синтезувати інформацію в діяльності, пов’язаній з її пошуком, накопиченням, зберіганням та використанням. Знати, розуміти та застосовувати в практичній діяльності законодавчі та галузеві нормативні документи. Забезпечувати ефективність функціонування документно-комунікаційних систем. Використовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації комп’ютерної техніки та офісного обладнання для вирішення технічних завдань спеціальності. Оцінювати можливості застосування новітніх інформаційно-комп’ютерних та комунікаційних технологій для вдосконалення практик виробництва інформаційних продуктів і послуг. Кваліфіковано використовувати типове комп’ютерне та офісне обладнання. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання професійних завдань. Застосовувати сучасні методики і технології автоматизованого опрацювання інформації, формування та використання електронних інформаційних ресурсів. Оцінювати результати діяльності та відстоювати прийняті рішення. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов. Використовувати різноманітні комунікативні технології для ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва. Приймати обґрунтовані управлінські та технологічні рішення. Бути відповідальним, забезпечувати ефективну співпрацю в команді. Навчатися з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. Володіти методами організації зв’язків з громадськістю з використанням ПР-технологій у сфері соціальних інформаційних комунікацій. Дотримуватися і реалізовувати основні засади охорони праці та безпеки життєдіяльності. Володіти методами оцінки цінності документів і формами організації, зберігання, комплектування, обліку та використання інформації архівних документів. Використовувати спеціальну термінологію для створення управлінських документів. Застосовувати знання та уміння з інформаційної аналітики, управління інформаційними потоками на підприємствах, в організаціях та установах різних форм власності та рівня підпорядкування, у тому числі й авіаційної галузі.

 

Translate »