022 Дизайн

Освітня програма: Дизайн

Бакалавр дизайну

Програмні результати навчання

     Виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності та застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях. Застосовувати основні правила морфології та синтаксису для розуміння текстів державною та іноземною (- ними) мовами, формувати різні типи документів професійного спрямування згідно з вимогами культури усного і писемного мовлення.       

     Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням (за видами дизайну). Аналізувати та обробляти інформацію з різних джерел. Застосовувати знання з основ композиції, розробляти формальні площинні, об’ємні та просторові композиції і виконувати їх у відповідних техніках та матеріалах;

  • аналізувати,
  • стилізувати,
  • інтерпретувати та трансформувати об’єкти (як джерела творчого натхнення) для розробки ідей художньо-проектних рішень.

     Відображати морфологічні, стильові та кольорофактурні властивості об’єктів дизайну, володіти прийомами графічної подачі при вирішенні проектних завдань. Аналізувати принципи морфології об’єктів живої природи і застосовувати знання з біоніки при проектуванні об’єктів дизайну;

  • оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання,
  • формувати художньо- проектну концепцію,
  • створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання.

     Застосовувати знання з історії дизайну у професійній діяльності, впроваджувати український та зарубіжний дизайнерський досвід. Застосовувати практичні навички з проектування та технологій виготовлення об’єктів дизайну у професійній діяльності. Здійснювати передпроектний аналіз і концептуальне обґрунтування дизайн-діяльності, використовуючи отримані теоретичні знання та практичні навички. Вирішувати функціональні завдання,  виходячи  з  властивостей  матеріалів  та конструктивних побудов, вивчати зарубіжні новітні технології  у  створенні  сучасного  дизайн-продукту.Застосовувати знання з ергономіки та художнього конструювання у професійній діяльності.

     Дотримуватися здорового способу життя, формувати індивідуальну фізичну культуру на основі знань з методики оздоровлення.

     Обирати мету, завдання та етапи проектування, сприяти оптимальним соціально-психологічним умовам для якісного виконання роботи.

Translate »