022 Дизайн

Освітня програма: Дизайн

Магістр з дизайну

Програмні результати навчання

Генерувати ідеї для вироблення креативних дизайн- пропозицій, вибудовувати якісну та розгалужену систему комунікацій. Застосовувати основні концепції візуальної комунікації у мистецькій та культурній сферах. Розробляти науково-обґрунтовану концепцію для розв’язання фахової проблеми. Обирати певну модель поведінки при спілкуванні з представниками інших професійних груп різного рівня. Представляти результати діяльності у науковому та професійному середовищі в Україні та поза її межами. Розробляти, формувати та контролювати основні етапи виконання проєкту. Формувати проєктні складові у межах проєктних концепцій; володіти художніми та мистецькими формами соціальної відповідальності. Критично осмислювати теорії, принципи, методи та поняття з різних предметних галузей для вирішення задач і проблем в галузі дизайну. Здійснювати передпроєктний аналіз з урахуванням усіх вагомих чинників, що впливають на об’єкт проєктування. Формулювати авторську концепцію проєкту.Застосовувати методику концептуального проєктування і здійснювати процес проєктування з урахуванням сучасних технологій і конструктивних рішень, а також функціональних і естетичних вимог об’єкта дизайну. Критично опрацьовувати проєктний доробок українських і зарубіжних фахівців, застосовувати сучасні методики та технології наукового аналізу для формування авторської концепції, пошуку українського національного стилю. Визначати естетичні проблеми дизайнерських шкіл та напрямків з урахуванням генезису сучасного художнього процесу в дизайні. Мати синтетичне уявлення щодо історії формування сучасної візуальної культури. Володіти базовими методиками захисту інтелектуальної власності; застосовувати на практиці правила оформлення прав інтелектуальної власності. Обирати оптимальні методи викладання матеріалу студентській аудиторії в межах фахових компетентностей. Вміти програмувати, організовувати та здійснювати навчально-методичне забезпечення фахових дисциплін. Застосовувати інноваційні методи і технології роботи з матеріалом. Представляти концептуальне рішення об’єктів дизайну засобами новітніх технологій, застосовувати прийоми графічної подачі при розв’язанні проєктних завдань. Формувати дизайн- маркетингову стратегію позиціонування та просування продуктів дизайну (товарів і послуг) на внутрішньому та глобальному ринках. Управляти процесом вироблення продукту дизайну (товарів і послуг) на різних етапах брендингу та ребрендингу. Узагальнювати результати дослідження та впроваджувати їх у дизайнерську практику. Виявляти практичні та теоретичні особливості наукової гіпотези.  Вміти  раціонально  організувати  проєктний процес; обирати оптимальні з економічної точки зору рішення.  Формувати  судження  щодо  історичних  та естетичних закономірностей розвитку мистецтв, формування стилів, зв’язків із потребами авіаційної галузі; сучасного стану і тенденцій дизайну; правових, нормативних, ергономічних, психологічних основ дизайну з урахуванням авіаційної специфіки.

Translate »