Вартість підготовки фахівця ОС Магістр на 2022/2023 н.р.

Tuition Fees, Master Degree, 2022/2023

Спеціальність, Direction                                                                   

Українська

Ukrainian

Англійська English

UAH

USD

UAH

USD

022 Дизайн  Design

60500

1728

75500

2157

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Information, Library and Archival Business

60500

1728

75500

2157

035 Філологія Philology

60500

1728

75500

2157

051 Економіка Economics

60500

1728

75500

2157

053 Психологія Psychology

60500

1728

75500

2157

054 Соціологія Sociology

60500

1728

75500

2157

061 Журналістика Journalism

60500

1728

75500

2157

071 Облік та оподаткування Accounting and Taxation

54900

1568

69900

997

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Finance, Banking and Insurance

54900

1568

69900

1997

073 Менеджмент Management

Логістика

Logistics

54900

1568

69900

1997

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Management of Foreign Economic Activity

54900

1568

69900

1997

075 Маркетинг Marketing

54900

1568

69900

1997

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Business, Trade and Exchange Activities

54900

1568

69900

1997

081 Право Law Science

68350

1952

83350

2381

101 Екологія Ecology

54900

1568

6990

1997

113 Прикладна математика Applied Mathematics

65900

1882

80900

2311

121 Інженерія програмного забезпечення

Software Engineering

75190

2148

90190

2577

122 Комп’ютерні науки Computer Science

68350

1952

83350

2381

123 Комп’ютерна інженерія Computer Engineering

68350

1952

83350

2381

124 Системний аналіз System analysis

63090

1802

78090

2231

125 Кібербезпека

Cybersecurity

Безпека інформаційних і комунікаційних систем 

Security of Infornation and Communication systems

63090

1802

78090

2231

Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації

Office and Information Management

63090

1802

78090

2231

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Aircraft and Rocket Engineering

Літаки і вертольоти 

Aircrafts and Helicopters

75190

2148

90190

2577

Обладнання повітряних суден

Aircraft Equipment

75190

2148

90190

2577

141Електроенергетика, електротехніка

та електромеханіка

Electrical Energetics, Electrical Engineering and Electrical Mechanics

Енергетичний менеджмент 

Energy Management

68350

1952

83350

2381

Електротехнічні системи електроспоживання 

Electrical Power Consumption Systems

63090

1802

78090

2231

142 Енергетичне машинобудування

Power-Plant Engineering

Газотурбінні установки і компресорні станції

Gas Turbine Plants and Compressor Stations

75190

2148

90190

2577

151 Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології

Automation and Computer-Integrated Technologies

Автоматика та автоматизація на транспорті

Automation Control in Transport Industry

68350

1952

83350

2381

Комп’ютеризовані системи управління та автоматики Computer-Aided Control Systems and Automatics

60500

1728

75500

2157

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Metrology and Information and Measuring Technologies

Якість стандартизація та сертифікація

Quality, Standardization and Certification

63090

1802

78900

2231

153 Мікро та наносистемна техніка Microand Nanoelectronics

48000

1371

63000

1800

161 Хімічні технології та інженерія 

Chemical Technology and Engineering

54900

1568

69900

1997

162 Біотехнології та біоінженерія

Biotechnologies and Biological Engineering

Фармацевтична біотехнологія 

Pharmaceutical Biotechnology

48000

1371

63000

1800

Екологічна біотехнологія та біоенергетика 

Ecological Biotechnology and Bioenergetics

48000

1371

63000

1800

163 Біомедична інженерія Biomedical  Engineering

48000

1371

63000

1800

171 Електроніка

Electronics

Електронні системи 

Electronic systems

48000

1371

63000

1800

172 Телекомунікації та радіотехніка

Telecommunications and Radio Engineering

Аппаратура радіозвязку, радіомовлення і телебачення

Radio Communication Broadcasting and TV Devices

72460

2070

87460

2499

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси 

Radio Electronic Devices, Systems and Complexes

72460

2070

87460

2499

Телекомунікаційні системи та мережі 

Telecommunication Systems and Networks

72460

2070

87460

2499

Біотехнічні та медичні апарати і системи Biotechnical and Medical Apparatus and Systems

65620

1874

80620

2303

173 Авіоніка 

Avionics  

Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання

Complexes of Flight and Navigation Equipment

63090

1802

78090

2231

186 Видавництво та поліграфія 

Publishing and Polygraphic Business

63090

1802

78090

2231

191 Архітектура та містобудування 

Architecture and Urban Planning

60500

1728

75500

2157

192 Будівництво та цивільна інженерія 

Construction and Civil Engineering

60500

1728

75500

2157

193 Геодезія та землеустрій 

Geodesy and Land Survey 

60500

1728

75500

2157

231 Соціальна робота Social Work

60500

1728

75500

2157

242 Туризм Tourism

60500

1728

75500

2157

272 Авіаційний транспорт

Aviation Transport

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів 

Aircraft Maintenance Engineering

105260

3007

120260

3436

Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів

Airport Work Technologies and Technical Equipment

105260

3007

20260

3436

Обслуговування повітряного руху

Air Traffic Services

65620

1874

80620

2303

Системи аеронавігаційного обслуговування

Air Navigation Systems

65620

1874

80620

2303

275 Транспортні технології (на повітряному транспорті) Air Transport Technologies

Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)

Air Transportation Management

54900

1568

69900

1997

Мультимодальний транспорт і логістика

Multimodal Transport and Logistic

54900

1568

69900

1997

281 Публічне управління та адміністрування Management in public administration

54900

1568

69900

1997

291 Міжнародні відносини суспільні комунікації та регіональні студії 

International Relations, Public Communication and Regional Studios

80900

2311

95900

2740

292 Міжнародні економічні відносини 

International Economic Relations

80900

2311

95900

2740

293 Міжнародне право 

International Law

80900

2311

95900

2740

Translate »