Абітурієнту

Як стати студентом НАУ (для іноземних студентів)

Концепція інтернаціоналізації

 • Розвиток ефективної співпраці з установами та організаціями на міжнародному рівні. Формування іміджу НАУ, як відповідального партнера. • Створення можливостей, щоб усі здобувачі розвивали необхідні компетенції, що є необхідними для досягнення успіху на глобальному ринку праці через освітні програми та навчальні плани, доповнивши їх розділом «Інтернаціоналізація». • Поглиблення співпраці з Міжнародною організацією цивільної авіації (ІСАО). • Створення дієвих механізмів реалізації права на академічну мобільність усіх учасників освітнього процесу. • Збільшення кількості партнерських контактів зі студентськими спільнотами в Україні та за кордоном. • Ініціювання та створення міжнародних науково-освітніх консорціумів (Міжнародний авіаційно-космічний науковоосвітній Консорціум тощо).
 • РАДА З МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА Розвиток міжнародного співробітництва та освіти потребує широкого залучення представників всіх навчальних підрозділів університету. Інноваційною платформою для організації цієї співпраці є створення Ради з міжнародного співробітництва (International Cooperation Council).Рада є дорадчим органом Національного авіаційного університету, створеним з метою розвитку міжнародних зв'язків та міжнародного співробітництва Університету в науковій, освітній та інших сферах шляхом здійснення організаційних заходів щодо формування кола іноземних партнерів, розширення джерел фінансування Університету, створення умов для співробітництва з іноземними громадянами, освітніми закладами, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами тощо. Основні завдання та напрямки діяльності:
 • - Сприяння здійсненню міжнародного співробітництва, встановленню прямих зв’язків з науковими та освітніми установами й підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями тощо відповідно до чинного законодавства України.
 • - Розвиток діяльності Національного авіаційного університету в сфері міжнародної освіти. - Контроль за успішністю, побутовою та фінансовою дисципліною іноземних студентів НАУ.Сприяння в організації безпечного та комфортного перебування іноземних студентів НАУ в Україні.
 • - Координація участі у програмах двохстороннього та багатостороннього міждержавного та міжуніверситетського обміну студентами, аспіратами, докторантами, науково-педагогічними працівниками.
 • - Сприяння в організації проведення міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів, міжнародних зустрічей та інших заходів.
 • - Встановлення та налагодження зв’язків та контактів з випускниками-іноземцями Університету різних років навчання.
 • - Формування іміджевої привабливості для залучення іноземних інвестицій в проекти, пов'язані з міжнародною освітою та реалізацією наукових розробок, розвитком матеріальної бази тощо.

 

ЯК СТАТИ СТУДЕНТОМ НАУ ЧОТИРИ КРОКИ

КРОК ПЕРШИЙ. 

Отримати Запрошення на навчання

Для отримання Запрошення на навчання Вам слід звернутися листом post-fsf@nau.edu.ua до Центру міжнародної освіти ІМСО з проханням прийняти Вас до Національного авіаційного університету (НАУ) на навчання. Далі найзручнішим засобом спілкування стане e-mail.

Документи, необхідні для оформлення Запрошення на навчання:

 • заява
 • згода на опрацювання персональних даних
 • копія першої сторінки паспорту
 • копія документа про середню освіту з переліком вивчених дисциплін і оцінками

Вартість надання організаційних та консультаційних послуг іноземним громадянам, які мають бажання навчатися в НАУ складає 1578 грн.

Вартість візової підтримки складає 324 грн.

Запрошення на навчання необхідне для:

 • одержання візи на в'їзд до України
 • підтвердження мети в'їзду під час проходження паспортного контролю (перевіряється прикордонниками)
 • зарахування до університету

 

КРОК ДРУГИЙ.

Отримати довгострокову візу (тип Д)

Для отримання візи Вам слід звернутися до найближчого Посольства України (у своїй або у сусідній країні), додавши до необхідних документів Запрошення на навчання в Національному авіаційному університеті.

 

КРОК ТРЕТІЙ.

Повідомити нас про дату і час приїзду

У міжнародному аеропорту Бориспіль/Київ (м. Київ) Вас зустріне представник Національного авіаційного університету  та доставить до університету.

 

КРОК ЧЕТВЕРТИЙ.

Стати студентом НАУ

Не пізніше наступного дня після приїзду подати необхідні для вступу документи до дирекції Центру міжнародної освіти ІМСО.

 

Для вступу до Національного авіаційний університету необхідно подати:

 • паспортз візою на в'їзд в Україну
 • документ про повну середню освітуз переліком вивчених дисциплін і оцінками
 • 8 фоторозміром 4x6 см

Усі документи мають бути підтверджені відповідно до законодавства країни, що видала цей документ, перекладені на українську мову та легалізовані.

Вартість навчання ОС Бакалавр

Вартість навчання ОС Магістр

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ - ЛІДЕР МІЖНАРОДНОЇ АВІАЦІЙНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Згідно статистичних даних Міністерства освіти і науки України та Українського державного центру міжнародної освіти Національний авіаційний університет посідає:

 • 25 місце в Україні за кількістю іноземних студентів серед 440 українських навчальних закладів, які проводять навчання іноземців;
 • 5 місце у Києві за кількістю іноземних студентів;
 • 7 місце в Україні за кількістю іноземних студентів заочної форми навчання.

Кількість іноземних студентів основного навчання НАУ складає 776 осіб.

Кількість іноземних студентів підготовчого відділення НАУ складає 142 особи.

Загальна кількість іноземних студентів НАУ складає 918 осіб.

Джерела інформації:

 1. Іноземні студенти в Україні: статистичні дані, 2019 / Укл: О.О.Шаповалова, О.М.Белік. ДП «Український державний центр міжнародної освіти МОН України Київ, 2019 – 60 с.
 2. studyinukraine.gov.ua

(English)

How to become a NAU student (for international students)

Concept of internationalization

 •  The development of the effective cooperation with institutions and organizations at the international level. Forming the image of NAU as a responsible partner.
 • The creation of the opportunities for all applicants to develop the necessary competencies necessary to achieve success in the global labour market through educational programs and curricula, add a clause to the section “Internationalization”.
 •  The enhancing cooperation with the International Civil Aviation Organization (ICAO).
 •  The creation of the effective mechanisms for the implementation of the rights to academic mobility of all participants in the educational process.
 •  The increasing the number of partner contacts with student communities in Ukraine and abroad.
 •  The initiation and creation of international scientific and educational Consortia (International Aerospace Scientific Educational Consortium, etc.). COUNCIL ON INTERNATIONAL COOPERATION OF THE NAU The development of international cooperation and education requires the wide involvement of representatives of all educational departments of the University. An innovative platform for organizing this cooperation is the creation of the International Cooperation Council.The Council is a deliberative body of the National Aviation University, established to develop international relations and international cooperation of the University in scientific, educational and other fields by implementing organizational measures to form a circle of foreign partners, expanding the University’s funding sources, creating conditions for cooperation with foreign citizens and educational institutions, academic institutions, international organizations, foundations, and etc. Main objectives and activities:

- In accordance with the current legislation of Ukraine the Council facilitating in international cooperation, the establishment of direct links with scientific and educational institutions and enterprises of foreign countries, international organizations, etc.

- Development of the activities of the National Aviation University in the field of international education. - Monitoring of the progress, financial and everyday discipline of foreign students at NAU.Assistance in organizing the safe and comfortable stay of foreign students of NAU in Ukraine.

- Coordination of participation in programs of bilateral and multilateral interstate and inter-university exchange of students, graduate students, doctoral students, scientific and pedagogical workers.

- Assistance in organizing international conferences, symposia, congresses, international meetings and other events.

- Installing and setting up contacts and contacts with foreign graduates of the University of different years of study.

- Formation of image attractiveness for foreign investment in projects related to international education and the implementation of scientific research, development of the material base, and so on.

ADMISSION REQUIREMENTS FOUR STEPS

STEP ONE.

Get Invite to study

To get an invitation for study it is necessary to apply to the University administration by e-mail post-fsf@nau.edu.ua with the request to admit you for study at the National Aviation University.

Next will be the most convenient means of communication e-mail.

The following documents have to be sent at the NAU:

 • application form(you can find it on Application form)
 • consent to personal date collection and processing
 • copy of the first page of the passport (full name, citizenship, date of birth, No. of passport, place of permanent residence)
 • copy of secondary school certificate including list of courses and grades received

Admission fee is 1578 UAH.

The cost of visa support is 324 UAH.

Invitation for study necessary for:

 • obtaining visas to enter Ukraine
 • justifying the purpose of entry at passport control (border guards checked)
 • admission to university
STEP TWO.

Get a long-term visa (type D)

To get an entry visa to Ukraine you should apply to the Embassy of Ukraine in your or neighbouring country with the application for issue of an entry visa and the NAU invitation for study.

STEP THREE.

Tell us the date and time of arrival

At the international airport Boryspil/Kyiv (Kyiv) you will be met by the University representative and be transferred to the University campus.

STEP FOUR.

Become a student of NAU

Not later than the day after arrival submit documents required for admission to the Directorate of International Education Center IICE and pass the introductory interview. 

Documents Required for Admission

 • passport with visa to enter Ukraine
 • certificate of completed secondary education with list of subjects and grades
 • 8 photos 4x6 cm
All documents should be approved in accordance with the legislation of the country issued them, translated into Ukrainian and legalized.

Вартість навчання ОС Бакалавр

Вартість навчання ОС Магістр

NATIONAL AVIATION UNIVERSITY – LEADER OF INTERNATIONAL AVIATION EDUCATION OF UKRAINE

 1. According to statistics of The Ministry of Education and Science of Ukraine and The Ukrainian State Center for International Education National Aviation University (NAU) holds:
  • 25th rank in Ukraine by the number of foreign students, among 440 Ukrainian educational institutions that provide training for foreigners;
  • 5th rank in Kyiv by the number of foreign students;
  • 7th rank in Ukraine by the number of foreign students of extramural education.

  The number of foreign students of basic education of NAU is 776 persons.

  The number of foreign students of the preparatory department of NAU is 142 persons.

  The total number of foreign students of NAU is 918 persons.

  Sources:

  1. Foreign Students in Ukraine: Statistical Data, 2019 / red: O. Shapovalova, O. M. Belik. State Enterprise "Ukrainian State Center for International Education of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019 - 60 pp.
  2. www.studyinukraine.gov.ua