192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма: Автомобільні дороги і аеродроми

Магістр з будівництва та цивільної інженерії

Програмні результати навчання

Вільно спілкуватися однією з іноземних мов, що дозволяєвільно читати, писати, перекладати наукову та технічнулітературу, виражати свою думку, наводити різноманітніаргументи, використовувати її у професійній діяльності.Організовувати    колективну   роботу    при    плануванні    тареалізації     проектів     будівництва     об’єктів    професійноїдіяльності,    їх    ремонту,    реконструкції    та    ліквідації    зурахуванням  наявних  ресурсів  та  часових  обмежень,  атакож технічних, економічних, правових та екологічнихаспектів.      Планувати      та      виконувати      дослідження,аналізувати їх результати та обґрунтовувати висновки.Приймати      ефективні      рішення      в      умовах      неповної недостатньої інформації та суперечливих вимог, аналізувати альтернативи, будувати прогнози, оцінювати ризики. Організовувати визначення технічного стану об’єктів професійної діяльності та робити відповідні висновки на основі його аналізу. Формулювати задачі дослідження, створювати моделі об’єктів професійної діяльності і відповідних процесів з використанням математичних методів. Організовувати презентації результатів досліджень та проектів, аргументації власної позиції, ведення дискусій з професійних питань. Виконувати техніко-економічне обґрунтування та аналіз організаційно- технологічних рішень з проєктування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг і аеродромів. Володіти чинними нормативними документами з проєктування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг і аеродромів, а також інших законодавчими документами України, які стосуються будівельної галузі. Організовувати роботу з авторського нагляду на виробництві в процесі будівництва та експлуатації автомобільних доріг і аеродромів. Володіти методами наукових досліджень аргументовано викладати та обґрунтовувати свою думку, вести дискусію та діалог. Володіти технологією, методами удосконалення технологічних процесів будівництва, експлуатації, ремонту та реконструкції автомобільних доріг і аеродромів, використання дорожньо-будівельних матеріалів і виробів. Володіти основними методами аналізу та визначення ризиків, загроз і небезпек при проектуванні, будівництві, експлуатації будівель та інженерних споруд. Апробувати та впроваджувати у практичну діяльність отримані результати наукових досліджень.

Translate »