Кафедра філологічних та природничих дисциплін

Склад Кафедри

Корчук Олена Юріївна

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри

 

Межжеріна Ганна Валентинівна

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри

 

Волкотруб Галина Йосипівна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

 

 

Довгодько Тетяна Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

 

 

Кириченко Наталія Михайлівна

доцент, доцент кафедри

 

 

 

Лесик Ганна Володимирівна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри

 

Скуратівська Людмила Григорівна

доцент, доцент кафедри

 

 

Федчук Лілія Іванівна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

 

 

Андріяшик Оксана Романівна

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри

 

 

Григор′єва Лілія Анатоліївна

старший викладач кафедри

 

 

Колчанова Алла Валеріївна

старший викладач кафедри

 

 

 

Косяк Валентина Іванівна

старший викладач кафедри

 

 

Мишакова Тетяна Миколаївна

старший викладач кафедри

 

 

Новікова Олександра Олександрівна

старший викладач кафедри

 

 

Пазюра Людмила Володимирівна

старший викладач кафедри

 

 

Стовпник Наталія Миколаївна

старший викладач кафедри

 

 

 

Удод Наталія Леонівна

старший викладач кафедри

 

 

Ковалюк Ольга Костянтинівна

викладач кафедри

Історія кафедри філологічних та природничих дисциплін бере свій початок з 1961 року. На кафедрі іноземних мов було створено секцію російської мови для роботи з іноземними громадянами. Вже за декілька місяців вона була реорганізована в кафедру російської мови, яку очолила доцент П. Кульчицька.

Для забезпечення високого рівня довузівської підготовки іноземних громадян упродовж наступного десятиріччя на базі університету й підготовчого факультету були створені кафедри: суспільних наук, природничих наук та декілька кафедр російської мови.

Кафедра природничих наук була створена у 1977 році, її очолив доцент В. Антоненко. З 1984 року кафедрою завідувала доцент Т. Краснова.

У 1990 році кафедру очолив доцент В.Турчак. Кафедра поділялася на секції фізики, математики та інформатики, хімії, креслення. З 1999 р. їх було об’єднано в єдину кафедру філологічних та природничих дисциплін.

У різні роки посаду завідувача кафедри обіймали: к.ф.н., доц. Угляренко М.В., доц. Кононова Г.І., к.ф.н., доц. Герасименко М.І, доц. Моргун В.В., к.ф.н., доц. Малинська Н.А., к.ф.н., доц. Борисова З.У., к.ф.н., доц. Алексєєв П.П.

Посаду завідувача новоствореної кафедри філологічних та природничих дисциплін з 2001-2015 рр. обіймала кандидат філологічних наук Бондарчук М.М. А з 2015 р. і дотепер кафедру очолює кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Корчук О.Ю.

У 2006-2007 роках кафедра одна з перших в Україні приєдналася до експерименту з адаптації до Болонського процесу.

На кафедрі впроваджуються інноваційні технології модульного структурування, дидактичного тестування, рейтингового оцінювання в умовах інтеграції ІКТ, елементи дистанційного навчання.

Викладачами кафедри створений унікальний комплекс навчально-методичних посібників для іноземних студентів закладів вищої освіти авіаційного, інженерно-технічного, інженерно-економічного напрямів та слухачів підготовчого відділення. Навчальні посібники для іноземних студентів адаптовані для користування науковим стилем мовлення в галузі фізики, механіки, комп’ютерних технологій, архітектури, хімії, економіки.

У спеціалізованих аудиторіях на практиці перевіряється ефективність застосування мультимедійних засобів, навчальних комп’ютерних програм, відеокурсів під час мовної підготовки студентів та викладання природничих дисциплін.

Напрями діяльності. Нині наукові інтереси членів кафедри пов’язані з розробкою таких практичних і теоретичних проблем викладання мов в іноземній аудиторії, як:

 • структурно-семантичні параметри російської, української, англійської терміносистем;
 • формування лінгвістичної, комунікативної компетенції в навчально-професійній сфері авіаційних технологій.

Кафедра працює над держбюджетною науково-дослідною темою: «Функціонально-когнітивна і прагматична єдність інноваційних процесів у галузі філологічних та природничих наук».

Викладачі кафедри захистили 12 кандидатських дисертацій, 1 докторську дисертацію. За останнє десятиліття викладачами було опубліковано понад 80 наукових статей, 300 матеріалів наукових доповідей, видано понад 150 навчально-методичних посібників, методичних розробок, навчальних практикумів, тестів, словників.

Щороку кафедра проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Світові виміри освітніх тенденцій: науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян». У ній беруть участь колеги з Болгарії, Польщі, Америки, Білорусі й України.

Також викладачі кафедри активно беруть участь у роботі міжнародних конгресів, симпозіумів, конференцій як в Україні, так і за кордоном.

Важливе місце в науково-методичній роботі кафедри посідають проблеми соціокультурної й навчальної адаптації іноземців, міжкультурного діалогу з представниками різних регіонів світу в навчально-виховному процесі.

Великим успіхом серед іноземних студентів користуються науково-практичні конференції, фестивалі національних культур, театралізовані шоу, літературні заходи, новорічні та інші святкові вітання.

За період існування кафедри тут здобули підготовку понад 7000 іноземних спеціалістів із 141 країни світу.

Нині кафедра посідає гідне місце серед інших підрозділів університету, користується авторитетом в освітянському середовищі України, відома якісними освітніми послугами.

Доробок викладачів кафедри філологічних та природничих дисциплін представлений численними науковими, навчальними, методичними працями. Зокрема впродовж 2020-2021 року було опубліковано: 

Навчально-методичні праці:

 1. Волкотруб Г. Й. Українська мова. Відмінки у вправах : практикум / Г. Й. Волкотруб. – НАУ, 2021. – 140 с.
 2. Волкотруб Г. Й. Українська мова: розмовно-фонетичний курс : навч. посіб. / Г. Й. Волкотруб. – К. : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2020. – 148 с.
 3. Історія української державності та культури. Словник основних понять: навчально-методичний посібник / уклад. : С. В. Литвинська, Н. О. Сенчило, Л. Г. Скуратівська, Т. М. Чухліб. – К. : НАУ, 2021. – 56 с.

Статті у виданнях, які входять до переліку фахових видань МОНУ:

 1. Андріяшик О. Р. Інтерaктивнi форми вивчення української мови як іноземної / О. Р. Андріяшик, Н. М. Стовпник // Людинознавчі студії: збірник наукових праць. Серія «Педагогіка». – 2021. – Вип. 12(44). – С. 373–379.
 2. Бурко О. В. Електронна газета як засіб формування лінгвокультурної компетентності інокомунікантів університету / О. В. Бурко // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology,  VІІІ (94) Issue 236, 2020Sept. – www.seanewdim.com. – С. 14–17.
 3. Бурко О. В. Трагізм долі українського Бальзака / О. В. Бурко, С. М. Барабаш // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : філологія. 2020. – С. 4–6.
 4. Довгодько Т. І. Діджиталізація як соціокультурний феномен: філософсько-освітній аспект/ Т. І. Довгодько, О. Ю. Корчук // Молодь і ринок. – 2020. – № 6–7 (185–186). – С. 104–110.
 5. Межжеріна Г. В. Неофіційний антропонім Петръ Гоугнивыи. 1 / Г. В. Межжеріна // Мовознавство. – 2020. – Вип. 5. – С. 50–69.
 6. Межжеріна Г. В. Неофіційний антропонім Петръ Гоугнивыи. 2 / Г. В. Межжеріна // Мовознавство. – 2020. – Вип. 6. – С. 3–21.
 7. Межжеріна Г. В. Неофіційний антропонім Петръ Гоугнивыи. 3 / Г. В. Межжеріна // Мовознавство. – 2021. – Вип. 1. – С. 3–15.

Статті в інших виданнях:

 1. Андріяшик О. Роль фразеології у вивченні української мови як іноземної / Оксана Андріяшик // Світові виміри освітніх тенденцій : збірник наукових праць / за заг. ред. Г. В. Межжеріної, О. Ю. Корчук ; Інститут міжнародного співробітництва та освіти. Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. – С. 100–102. – Режим доступу : http://imco.nau.edu.ua/
 2. Бурко О. Методичне забезпечення формування лінгвокультурної компетентності інокомунікантів / Ольга Бурко // Світові виміри освітніх тенденцій : збірник наукових праць / за заг. ред. Г. В. Межжеріної, О. Ю. Корчук; Інститут міжнародного співробітництва та освіти. Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. –С. 58–64. – Режим доступу : http://imco.nau.edu.ua/
 3. Бурко О. В. Полілог перекладачів крізь призму онтології творчого мислення Ігоря Костецького / О. В. Бурко, С. М. Барабаш // Літературні контексти ХХ століття: Ігор Костецький і доба: збірник наукових праць/ за заг. ред. А. П. Віннічук; Вінницький Державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.– Вінниця :  ТОВ «Твори». – 2021. – С. 13–18.
 4. Волкотруб Г. Використання відеоматеріалів на заняттях української мови як іноземної / Галина Волкотруб // Світові виміри освітніх тенденцій : збірник наукових праць / за заг. ред. Г. В. Межжеріної, О. Ю. Корчук ; Інститут міжнародного співробітництва та освіти. Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. – С. 144–148. – Режим доступу : http://imco.nau.edu.ua/
 5. Кириченко Н. Особливості викладання курсу «Українська мова як іноземна» в НАУ за умов пандемії / Наталія Кириченко // Світові виміри освітніх тенденцій : збірник наукових праць / за заг. ред. Г. В. Межжеріної, О. Ю. Корчук ; Інститут міжнародного співробітництва та освіти. Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. – С. 50–55. – Режим доступу : http://imco.nau.edu.ua/
 6. Ковалюк О. К. Демонстрація лексичного матеріалу в іноземній аудиторії крізь призму етимологічних витоків / О. К. Ковалюк // Світові виміри освітніх тенденцій : збірник наукових праць / за заг. ред. Г. В. Межжеріної, О. Ю. Корчук ; Інститут міжнародного співробітництва та освіти. Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. – С. 96–97. – Режим доступу : http://imco.nau.edu.ua/
 7. Ковалюк О. К. Окремі тенденції розвитку лексики на позначення емоцій та емоційних станів людини в українській мові XIV–XVI ст. / О. К. Ковалюк // TopicalIssuesoftheDevelopment of Modern Science. – Sofia ; Bulgaria : Publishing House «ACCENT», 2020. – Pp. 395–401.
 8. Корчук О. Ю. Оптический контроль усталостной поврежденности алюминиевого сплава Д16АТ / О. Ю. Корчук, М. В. Карускевич, С. В. Щепак, С. В. Хижняк // Проблеми тертя та зношування. – 2020. – № 2 (87). – С. 46–52.
 9. Корчук О. Упровадження технологій дистанційного навчання при викладанні природничих дисциплін іноземним слухачам підготовчого відділення / Олена Корчук, Тетяна Довгодько //Світові виміри освітніх тенденцій : збірник наукових праць / за заг. ред. Г. В. Межжеріної, О. Ю. Корчук ; Інститут міжнародного співробітництва та освіти. Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. – С. 42–46. – Режим доступу : http://imco.nau.edu.ua/
 10. Косяк В. Комп’ютерне тестування в умовах дистанційного навчання: переваги та недоліки / Валентина Косяк // Світові виміри освітніх тенденцій : збірник наукових праць / за заг. ред. Г. В. Межжеріної, О. Ю. Корчук ; Інститут міжнародного співробітництва та освіти. Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. – С. 48–49. – Режим доступу : http://imco.nau.edu.ua/
 11. Косяк В. І. Особливості контролю успішності студентів в умовах дистанційного навчання / В. І. Косяк // Молодий вчений. – 2021. – №4 (92). – С. 198–201.
 12. Лесик Г. В. Використання медіа та web-технологій у навчанні іноземної мови в університетському курсі / Г. В. Лесик, Н. М. Духаніна // Results of modern scientific research and development : Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. – Madrid, Spain : Barca Academy Publishing,2021. – Pp. 21–27. –URL:https://sciconf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-results-ofmodern-scientific-research-and-development-29-31-maya-2021-goda-madrid-ispaniyaarhiv/
 13. Лесик Г. Лексична інтерференція інтернаціональної лексики на заняттях з української мови (підготовче відділення) / Ганна Лесик // Світові виміри освітніх тенденцій : збірник наукових праць / за заг. ред. Г. В. Межжеріної, О. Ю. Корчук ; Інститут міжнародного співробітництва та освіти. Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. – С. 71–73.
 14. Межжеріна Г. В. Конкатенато-ланцюжкові композити: визначення, семантика, переклад (на матеріалі авіаційних термінів) / Г. В. Межжеріна // Topicalissuesofthedevelopmentofmodernscience. Abstractsofthe 10thInternationalscientificandpracticalconference. – Sofia, Bulgaria : Publishing House «ACCENT», 2020. – Pp. 529–535. – URL: Режим доступу : http://imco.nau.edu.ua/
 15. Межжеріна Г. Оптимальна довжина авіаційного терміна / Ганна Межжеріна // Світові виміри освітніх тенденцій : збірник наукових праць / за заг. ред. Г. В. Межжеріної, О. Ю. Корчук ; Інститут міжнародного співробітництва та освіти. Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. – С. 115–118. – Режим доступу : http://imco.nau.edu.ua/
 16. Мишакова Т. Вивчення іноземними слухачами зворотних дієслів із часткою -ся / Тетяна Мишакова // Світові виміри освітніх тенденцій : збірник наукових праць / за заг. ред. Г. В. Межжеріної, О. Ю. Корчук ; Інститут міжнародного співробітництва та освіти. Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. – С. 80–82. – Режим доступу : http://imco.nau.edu.ua/
 17. Новікова О. Онлайн-сервіси візуалізації при вивченні української мови як іноземної / Олександра Новікова // Світові виміри освітніх тенденцій : збірник наукових праць / за заг. ред. Г. В. Межжеріної, О. Ю. Корчук ; Інститут міжнародного співробітництва та освіти. Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. – С. 55–57. – Режим доступу : http://imco.nau.edu.ua/
 18. Остапко А. Изучение иностранными студентами многочленных генетивных конструкций с зависимым родительным падежом в текстах по специальности / Александр Остапко, Галина Горбань, Виктория Шрайф // Світові виміри освітніх тенденцій : збірник наукових праць / за заг. ред. Г. В. Межжеріної, О. Ю. Корчук ; Інститут міжнародного співробітництва та освіти. Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. – С. 86–88. – Режим доступу : http://imco.nau.edu.ua/
 19. Пазюра Л. Активізація внутрішньої форми слова при вивченні нової лексики студентами-іноземцями / Людмила Пазюра // Світові виміри освітніх тенденцій : збірник наукових праць / за заг. ред. Г. В. Межжеріної, О. Ю. Корчук ; Інститут міжнародного співробітництва та освіти. Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. – С. 98–99. – Режим доступу : http://imco.nau.edu.ua/
 20. Пазюра Л. Значимость категории текстовой связности при развитии навыков письменной речи / Людмила Пазюра // Materials of the XVII International scientific and practical Conference Modern scientific potential – 2021, February 28 – March 7, 2021 Sheffield. Science and education LTD – C. 35–37.
 21. Стовпник Н. Ділова гра  як вид інтерактивного навчання / Наталія Стовпник // Світові виміри освітніх тенденцій : збірник наукових праць / за заг. ред. Г. В. Межжеріної, О. Ю. Корчук ; Інститут міжнародного співробітництва та освіти. Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. – С. 141–142. – Режим доступу : http://imco.nau.edu.ua/
 22. Удод Н. Поєднання приголосних фонем в українській мові та їх вимова / Наталія Удод // Світові виміри освітніх тенденцій : збірник наукових праць / за заг. ред. Г. В. Межжеріної, О. Ю. Корчук ; Інститут міжнародного співробітництва та освіти. Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. – С. 106–109. – Режим доступу : http://imco.nau.edu.ua/
 23. Федчук Л. Діалогізація процесу навчання української мови як іноземної / Лілія Федчук // Світові виміри освітніх тенденцій : збірник наукових праць / за заг. зед. Г. В. Межжеріної, О. Ю. Корчук ; Інститут міжнародного співробітництва та освіти. Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. – С. 109–112. – Режим доступу : http://imco.nau.edu.ua/
 24. Федчук Л. И. Функционирование таксономических предложений с именами классов, находящимися в эквиполентной оппозиции / Л. И. Федчук // Virtus : Scientific Journal. – 2021. – № 52, March. – С. 138–143.

Статті і тези у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій

 1. Бурко О. Вивчення та популяризація колекцій віртуальних музеїв університету інокомунікантами / Ольга Бурко, Юйан Чжоу // Спадщина університетів: історія, культура, постаті: збірник тез науково-практичної конференції, 20–21 травня 2021 року / упор. Ю. Курдина. Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2021. – С. 12–18.
 2. Духаніна Н. М. Інформаційно-освітнє середовище як засіб підвищення ефективності навчального процесу / Н. М. Духаніна, Г. В. Лесик // Інновації у вищій школі: перспективи розвитку : збірник матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. «Інновації у вищій школі: проблеми та перспективи в освіті і науці» / за ред. д. пед. н., проф. Бенери В. Є., д. пед. н., проф. Демяненко Н. М., д. пед. н., проф. Дороніної Т. О. – Кременець : ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2021. – Вип. 5. – С. 58–61.
 3. Корчук О. Ю. Пошук нових форм і методів навчання іноземних слухачів на підготовчому відділенні / О. Ю. Корчук, С. Ю. Грицай, В. В. Тимохін, О. Р. Шевченко // Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні : матеріали V Міжнар. наук.-метод. конф., 14–16 жовтня 2020 р.: тези доп. – Тернопіль, 2020. – С. 87–90.
 4. Федчук Л. И. Функционально-семантическое описание синтаксического материала – одно из перспективных направлений лингвистических исследований / Л. И. Федчук //Проблеми лінгвістичної семантики : V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (20 листопада 2020  р.) : збірник матеріалів. – Рівне : РДГУ, 2020. – С. 34–36.